Privacyverklaring Boekweit, meer dan keukens

Algemeen
Het privacy beleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden in onze winkel en via onze website.
Wij nemen onze verplichtingen, ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens, serieus. Derhalve hebben wij passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van uw gegevens veilig verlopen.
Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Boekweit, meer dan keukens is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. Boekweit, meer dan keukens is te bereiken per e-mail op info@boekweit.com.

Registratie van uw persoonsgegevens
Boekweit, meer dan keukens legt uw gegevens vast indien u producten en/of diensten van ons afneemt. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een elektronisch klantenbestand van Boekweit, meer dan keukens.Uw persoonsgegevens worden in de volgende situaties geregistreerd:

In onze winkels bij een offerte aanvraag.
Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
Bij het plaatsen van een door u gestuurde referentie over een aan u geleverd product en/of een aan u geleverde dienst
Bij het invullen van contactformulieren op de website.

Wij kunnen de volgende informatie vragen en/of registreren:

Heer/mevrouw
Voorletter(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Indien dit absoluut noodzakelijk is voor onze dienstverlening, zullen wij uw gegevens aan een of meerdere van de volgende partijen doorgeven:

Bezorgers  (voornamelijk eigen medewerkers)
Montagedienst  (voornamelijk eigen medewerkers)
Servicedienst  (voornamelijk eigen medewerkers)
Leveranciers
Bankinstellingen

Onze bezorgers, montagedienst en servicedienst hebben uw gegevens nodig om op uw adres een bestelling af te leveren, te monteren of service te verlenen. Onze leveranciers ontvangen uw gegevens indien wij, op uw verzoek, een aanvraag indienen voor een servicebezoek op uw adres door een van hun medewerkers. Onze bankinstellingen ontvangen uw gegevens voor de verwerking van uw betaling.
Indien de wet ons hiertoe verplicht, zullen wij uw gegevens aan overheidsinstanties verstrekken.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Dit is een privacyverklaring van Boekweit Keukens en Badkamers B.V., Eemnes (Kamer van Koophandel-nummer 61031755) handelend onder de naam Boekweit, meer dan keukens. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten ten behoeve van de volgende doeleinden:

Om een offerte te verstrekken.
Om een bestelling te verwerken.
Om te informeren over de status van een bestelling.

Boekweit, meer dan keukens zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van uw opdracht noodzakelijk is en/of indien daartoe een wettelijke verplichting is.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
U heeft het recht persoonsgegevens die gebruikt zijn voor een offerte, indien er op de offerte geen bestelling volgt, te laten verwijderen.
Persoonsgegevens die gebruikt worden voor een bestelling, zullen bewaard worden gedurende de wettelijke bewaartermijn administratie (minimaal 7 jaar) en gedurende de service- en/of garantieperiode.

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen en verwijderen
U heeft het recht Boekweit, meer dan keukens te verzoeken om inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen binnen de lopende garantietermijn van een keuken en/of apparatuur, kan dit consequenties hebben voor een eventueel garantieverzoek. Indien uw gegevens verwerkt zijn ten behoeve van een bestelling, is verwijdering van uw gegevens binnen de wettelijke bewaartermijn administratie (7 jaar) niet mogelijk.
U kunt een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@boekweit.com. Uw verzoek dient de volgende gegevens te bevatten:

Volledige naam, adres en woonplaats
Omschrijving van uw verzoek

U heeft het recht om, indien u dit wenst, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies van derden
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service worden toegepast.